Jaarverslag 2022

Inhoudsopgave

Leeswijzer:

  • De inhoudsopgave is opgedeeld in thema’s. Elk thema bestaat uit meerdere onderwerpen.
  • Onder verschillende artikelen staat ‘Lees meer’. Dat is uitklapbaar zodat de rest van het artikel zichtbaar wordt.
  • Het is ook mogelijk om naar beneden te scrollen en zo alle artikelen apart te lezen.

Voorwoord

Met trots presenteren wij het jaarverslag 2022 van De Woenselse Poort. 

2022 heeft onder andere in het teken gestaan van de ontwikkeling van een naastenbeleid en de doorontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Ook hebben we een arbeidsmarktcampagne voorbereid die in maart 2023 is gelanceerd. Een campagne waarin eigen medewerkers een belangrijke rol hebben.

Jaarverslag De Woenselse Poort 2022

Deze video kun je alleen bekijken als je akkoord gaat met plaatsing van cookies door Youtube.

De Woenselse Poort heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige, hybride forensische kliniek waar mensen met verschillende problematieken en verschillende zorgtitels bij elkaar op een afdeling verblijven. Een kliniek waar hoogwaardige zorg wordt geleverd.

Onze dank gaat uit naar onze medewerkers en onze ketenpartners die het mogelijk maken deze zorg te kunnen leveren.

Wij wensen u veel leesplezier.

Gertrude Graumans, algemeen directeur De Woenselse Poort

Jeroen Kampkes, directeur behandeling De Woenselse Poort

De Woenselse Poort buitenkant

De forensische behandeling

Expert in risicogericht behandelen

Als Woenselse Poort zijn we expert om mensen met psychische problemen en daaruit voortvloeiend delictgedrag op een menswaardige manier te behandelen en zo de maatschappij veiliger te maken. We zijn specialist op het gebied van risicogericht behandelen. Herstel van een menselijke en sociale rol en behandelen in veiligheid gaan binnen De Woenselse Poort op een respectvolle en constructieve wijze samen. Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is de kapstok waaraan we onze zorg toetsen.

Lees meer

Kernwaarden

Onze zorg is gestoeld op een aantal kernwaarden zoals gelijkwaardig contact, geborgenheid, het kunnen dragen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en de overtuiging dat ieder mens de potentie heeft tot groei en ontwikkeling. Ook zijn wij ervan overtuigd dat ieder mens behoefte heeft aan autonomie, verlangt naar vrijheid en van betekenis wil zijn (voor de ander). Dit betekent dat onze medewerkers zich betrouwbaar en open opstellen en het eigen handelen willen (laten) toetsen en bespreken. We gaan uit van de presentiebenadering en stellen ons gastvrij, respectvol, niet veroordelend en met oprechte nieuwsgierigheid naar de ander op. Daar waar begrenzing noodzakelijk is, gebeurt dat vanuit zorg en niet vanuit macht. We gaan uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van de ander.

Behandeling

Onze behandeling en het monitoren daarvan is risico gestuurd. Hiertoe werken we met risicotaxatie-instrumenten waaronder de HKT-R. Aan de hand van de risicofactoren bepalen we de behandeldoelen van elke cliënt. Ook kijken we hoe we de beschermende factoren kunnen versterken. 

Sociotherapeutische behandeling

Onze forensische sociotherapeuten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van het basisaanbod op de afdeling. Zij zijn de verbindende schakel; ze integreren de psychiatrische diagnose en het delict- of gevaarlijk gedrag, rapporteren op risicofactoren en hebben een rol bij risicomanagement en het voorkomen van gevaarlijk/delict gedrag. Ze genereren dagelijkse informatie ten behoeve van de behandeling en ondersteunen de cliënt bij zijn/haar terugkeer naar maatschappij. Ook organiseren ze een belangrijk deel van het basisaanbod voor cliënten op de afdeling.

Vakgroepen verzorgen specifieke geïndiceerde interventies zoals vaktherapie, training, arbeid en onderwijs. Cliënten leren zo vaardigheden die nodig zijn voor het leven thuis, op het werk en in de vrije tijd. Ze leren meer te vertrouwen op hun eigen kunnen en krijgen op een gezonde manier meer greep op hun leven en omgeving.

Psychologische interventies en psychotherapie

In het dagprogramma leren cliënten om te gaan met hun emoties, impulsiviteit, verslaving, agressie en psychotische symptomen. Ook oefenen ze hun sociale en communicatieve vaardigheden en krijgen psycho-educatie. In principe vindt het dagprogramma plaats in groepen tenzij dat vanwege het psychiatrisch toestandsbeeld of veiligheidshalve niet verantwoord is. Een groep is een afspiegeling van de maatschappij; cliënten leren beter in een groep en medewerkers kunnen beter observeren hoe cliënten het doen in een groep. 

Inzetten sociale omgeving in herstelgerichte behandeling

De onderzoeker van het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Avans Hogeschool en de directie van De Woenselse Poort presenteerden in 2022 in een netwerkbijeenkomst Transmuraal Werken de resultaten van het onderzoek dat Avans Hogeschool binnen De Woenselse Poort heeft verricht.

 

Lees meer

Onderzoek

Het lectoraat onderzocht op welke manier(en) herstelgericht werken met de sociale omgeving ingezet kan worden in de behandeling en begeleiding van de cliënt voor, tijdens en na zijn verblijf in De Woenselse Poort. Met sociale omgeving bedoelen we het netwerk rondom de cliënt, onder andere familie en naasten, verenigingen, werkgevers en vrijwilligers en de omgeving rondom De Woenselse Poort zoals (sport)verenigingen, werkgevers en buurtcentra. Kortom, alles dat bijdraagt aan het sociaal kapitaal van de cliënt, het versterken van zijn mogelijkheden en het stoppen met criminaliteit alsook het verminderen van het stigma in de samenleving rondom mensen met een forensische maatregel.

Doel samenwerking

Het onderzoek komt voort uit de samenwerking die De Woenselse Poort in 2018 is aangegaan met Avans Hogeschool die in het teken staat van het inzichtelijk maken van hoe, waar, wanneer en waarom het sociaal netwerk betrokken wordt in de behandeling.

Concrete stappen

De bevindingen uit het onderzoek hebben ertoe geleid dat we in juni 2023 de samenwerking met Avans Hogeschool verlengen om tot een plan van aanpak te komen op welke manier we de samenwerking met de omgeving van de cliënt en van De Woenselse Poort concreet vorm kunnen geven.

Slachtoffer – dader mediation

Een gezelschap van medewerkers van De Woenselse Poort en een onderzoeker van het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Avans Hogeschool heeft in 2022 een conferentie bezocht waar het onderwerp slachtoffer – dader mediation centraal stond. Dit is een van de onderwerpen wat in de toekomst, in samenwerking met Avans Hogeschool, nader onderzocht en ontwikkeld wordt.

Kinderboerderij

Studenten van Avans Hogeschool hebben een bijdrage geleverd aan het realiseren van een kinderboerderij waar cliënten en hun gezinnen elkaar in een gemoedelijke omgeving kunnen ontmoeten.

Terugdringen van recidive met netwerkpartners

Op landelijk niveau participeren we in verschillende forensische samenwerkingsverbanden. En op regionaal niveau zijn we een samenwerking met NEOS aangegaan.

Versterken forensische zorg

Samen met onze collega forensische zorgaanbieders en reclasseringsorganisaties uit de regio hebben wij tot doel de forensische zorg in onze regio te versterken. We werken onder andere samen op het gebied van kennisdeling, arbeidsmarktproblematiek, scholing en kwaliteit van zorg. In 2022 hebben hiervoor de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden. In 2023 bestendigen we deze samenwerking en gaan we elkaar steeds meer ontmoeten in de vraagstukken waar we ons binnen de forensische zorg mee bezighouden.

 

Lees meer

Terugdringen recidive

In het kader van herstel ondersteunende zorg, resocialisatie en terugdringen recidive werken we nauw samen met verschillende ketenpartners. Naastenorganisaties zoals MIND,  Herstel en Terugkeer zijn belangrijke partners in ons netwerk. Deze organisaties helpen ons in het destigmatiseren van onze cliënten.

Ook op het vlak van Zorg & Veiligheid maken we deel uit van het regionaal samenwerkingsverband. Binnen het programma Zorg en Veiligheid wordt nauw samengewerkt met de gemeenten, het Openbaar Ministerie, de veiligheidshuizen en politie. Samen met onze ketenpartners staan wij voor een veilige omgeving en passende zorg voor eenieder die dit nodig heeft. Preventie speelt hierin een belangrijke sleutelrol.

We doen het samen

Medezeggenschap anders georganiseerd

In 2022 is met de nieuwe ondersteuning van de Centrale Cliënten Raad (CCR) van GGzE/De Woenselse Poort de medezeggenschap anders georganiseerd. Er functioneert nu een Medezeggenschapskamer binnen De Woenselse Poort waar een vertegenwoordiging van 1 of 2 cliënten van elke afdeling aan deelneemt.

Ondersteuners van de Centrale Cliënten Raad (CCR) sluiten bij de overlegmomenten op de afdelingen aan om een goed beeld te krijgen van de onderwerpen die op de verschillende afdelingen leven en of deze bespreekbaar kunnen worden gemaakt binnen de Medezeggenschapskamer en/of CCR.

Lees meer

Wat cliënten en manager zeggen over medezeggenschap

“Als manager ben ik me er dagelijks van bewust dat we nog veel meer de mens achter de cliënt moeten leren zien. Tijdens de gespreksbijeenkomsten komen we er ook duidelijker achter waar de behoeften liggen. Structuur en continuïteit in de medezeggenschap zorgt voor een constructief medezeggenschapsproces. Als manager met een verpleegkundige achtergrond voer ik graag gesprekken met de cliëntenraad.”

Edwin, manager

“We krijgen goede en zorgvuldige hulp van de ondersteuners en zij zijn oprecht gericht op een goede medezeggenschapsstructuur. Als we iets vragen of melden dan wordt er ook echt iets mee gedaan. Er worden over en weer reële verwachtingen geschept. Het is ook fijn dat de manager aansluit en we rechtstreeks antwoorden kunnen krijgen. Maar vooral dat de boodschap geadresseerd wordt aan de juiste persoon; dat de lijnen kort zijn en de antwoorden volgen.”

Cliënt

Naasten van cliënten belangrijk in behandeling

Voor ieder mens zijn naasten belangrijk. Dat geldt uiteraard ook voor onze cliënten. Niet alleen tijdens hun opname maar zeker ook daarna is een goed contact met naasten essentieel. Ook voor hen is het niet eenvoudig als een familielid binnen De Woenselse Poort is opgenomen. De Woenselse Poort vindt het dan ook belangrijk om naasten te betrekken in de behandeling. In 2022 zijn er stappen gezet in het Naastenbeleid. Zo is er een naastenplatform opgericht waarin naasten van onze cliënten participeren.

Lees meer

Naasten denken niet alleen mee over toekomstig beleid; zij zijn ook als vrijwilliger actief bij allerlei andere activiteiten voor naasten betrokken.

Kinderboerderij

Een van de initiatieven die voort zijn gekomen uit de intensieve samenwerking met Avans Hogeschool is de vormgeving van een kinderboerderij die in 2022 geopend is. Kinderen en hun ouders kunnen zo in een ongedwongen omgeving samen zijn waardoor het bezoek voor alle partijen aangenamer en gemoedelijker kan verlopen. Dit bevordert het onderhouden van een goede relatie binnen het gezin(ssysteem). Toen dit initiatief bij een grote winkelketen ter ore kwam, bood deze spontaan aan om diverse kinderactiviteiten te sponsoren. Zo raakt de omgeving meer betrokken en kan de maatschappelijke rol van De Woenselse Poort versterkt worden.    

Lees meer

Wat naasten vertellen over het naastenbeleid

“Toen De Woenselse Poort mij vroeg om deel te nemen aan de Naastenraad, heb ik direct ja gezegd. Ik wil graag meewerken aan het vormgeven van een goed naastenbeleid. Het is van groot belang dat naasten zich betrokken voelen bij de behandeling van hun familielid. Dit kan enerzijds door ondersteuning en goede informatie en het tonen van betrokkenheid en anderzijds het daadwerkelijk betrekken bij de behandeling. Uiteindelijk komt het familielid toch weer terug binnen de familie en is het goed te weten hoe te reageren op bepaalde situaties. En men mag niet vergeten dat ook de familie (mee)lijdt.”

Alda, naaste

“Ik ben heel blij met dit initiatief van De Woenselse Poort zodat er, via kleine stapjes, uiteindelijk een grotere verandering kan en mag komen. We gaan voor meer betrokkenheid van naasten in de toekomst. De maatschappij heeft vooroordelen en daardoor kunnen ook familieleden in de problemen komen. Naasten hebben daarnaast behoefte aan overzicht. Dat doe je door hen voldoende te betrekken bij de behandeling en steun te bieden bij problemen tijdens het verblijf van hun familielid.”

Sandra, naaste

Ketenpartner Reclassering aan het woord

De Woenselse Poort werkt met vele (keten)partners en aanverwante organisaties samen. Een daarvan is de Reclassering.

“De samenwerking met De Woenselse Poort als onze ketenpartner is heel prettig. Dit ervaren wij op beleidsniveau, maar ook onze reclasseringsmedewerkers zijn van mening dat behandelaren en begeleiders erg benaderbaar zijn. De communicatielijnen zijn kort en duidelijk, iets wat van groot belang is bij het werken met verschillende strafrechtelijke kaders.

Lees meer

Het behandelaanbod is ‘echt enorm’. De kliniek biedt zowel behandeling in het kader van TBS als overige forensische zorg voor verschillende doelgroepen en problematieken. Cliënten kunnen doorstromen van het hoogste beveiligingsniveau naar een forensisch psychiatrische afdeling (FPA) en hun behandeling eventueel voortzetten binnen de reguliere GGZ op hetzelfde terrein of naar de beschermde woonvormen van GGzE in de regio.

We staan achter de visie en aanpak van De Woenselse Poort en worden graag meegenomen in de ontwikkelingen van het risicogestuurd behandelen en centraliseren van het sociotherapeutische milieu. Omwille van onze gewenste diepgang zorgt de Reclassering voor scholing van hun medewerkers op het gebied van psychopathologie. We vinden het belangrijk dat de Reclassering dezelfde taal spreekt als de behandelaren van De Woenselse Poort.

Er heerst een prettig werkklimaat binnen alle gelederen en we spreken de wens uit dit nog lang te willen voortzetten.”

Yvette en Matthijs, contactfunctionarissen Reclassering Nederland

Kwaliteit en ontwikkeling

Forensisch vakmanschap

Forensisch vakmanschap

Handelingsbekwaamheid van de medewerkers is een belangrijk onderdeel van risico-gestuurd behandelen in veiligheid. Medewerkers van De Woenselse Poort worden dan ook structureel bijgeschoold. Dat geldt voor alle disciplines en de scholing start al bij indiensttreding. Voor nieuwe medewerkers zijn specifieke inwerkprogramma’s en curricula voor zorggerichte en zorgondersteunende disciplines in gebruik.

Lees meer

Gedurende de eerste twee jaar van hun dienstverband volgen medewerkers van De Woenselse Poort tal van cursussen en trainingen. Volgens een vastgesteld curriculum zijn dat cursussen en trainingen, onder andere gericht op risicotaxatie, omgaan met bijzonder gedrag, afstand-nabijheid, observeren en rapporteren, herstelgerichte benadering, risk & needs responsivity, good lives model, dubbele diagnose geïntegreerd behandelen en verloftrainingen.  

Trainingen in eigen beheer

Een groep professionals van De Woenselse Poort is getraind om een groot deel van de cursussen in eigen beheer te verzorgen. Daarnaast maken we gebruik van de EFP-forensische leerlijn.

Borging van deskundigheidsbevordering vindt plaats aan de hand van het verplichte curriculum in een reguliere cyclus van jaargesprekken.

Persoonlijke professionaliteit

Naast deze vakgerichte deskundigheidsbevordering is er ook aandacht voor persoonlijke professionaliteit; het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit ten opzichte van de opdracht waar men voor staat. In 2022 hebben we hiervoor het werkboek ‘professionele integriteit’ ontwikkeld. Medewerkers dienen zich bewust te zijn van de context waarin ze werken en zij moeten in staat zijn om risicovolle situaties te herkennen en bespreekbaar te maken. In het werkboek is een toolbox opgenomen waar teams mee aan de slag kunnen. Het werken met de toolbox levert de teams inzicht in eigen functioneren. Ook dragen de oefeningen bij aan deskundigheidsbevordering op het gebied van professionele integriteit. Groei vindt plaats wanneer ruimte wordt geboden om van elkaar te leren en samen te reflecteren op dat wat er in de praktijk gebeurt.

“Leren, reflecteren en ontwikkelen doen we van en met elkaar in een open cultuur en is gericht op de werkvloer. Dit draagt bij aan het leveren van kwalitatief goede forensische zorg.”

Kimberly, opleidingscoördinator

Samen leren in Kwaliteitsnetwerk FPC/K

De Woenselse Poort is, net als voorgaande jaren, een betrokken partner in dit landelijke kwaliteitsnetwerk. Het kwaliteitsnetwerk is een methode om kwaliteit van zorg te verhogen waarbij leren van elkaar voorop staat. Het is een cyclische methode, die start met het gezamenlijk bepalen van standaarden waarop professionals van instellingen met elkaar in gesprek gaan. Op basis van die uitkomsten gaat men aan de slag met verbeteringen en evaluatie, om vervolgens weer een nieuwe cyclus te starten. In het najaar van 2022 is cyclus 3 van het kwaliteitsnetwerk FPC/K officieel gestart.

Lees meer

In het najaar zijn de voorbereidende activiteiten voor cyclus 3 uitgevoerd. Vanuit de Stuurgroep De Lerende Praktijk zijn we betrokken bij het herzien en beoordelen van de kwaliteitsstandaarden en is ervoor gezorgd dat er een nauwe samenwerking is met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

In april 2023 start de uitvoering van de 3e cyclus. Aan het einde van de cyclus, waarin alle deelnemende forensische centra en klinieken zijn bezocht, worden de landelijke resultaten, de zogenoemde ‘parels en oesters’, in een rapport gepresenteerd. Dit rapport verschijnt naar verwachting eind 2023/begin 2024.

Lees hier meer over het Kwaliteitsnetwerk FPC/K

Zorgverlening continu verbeteren

Als De Woenselse Poort zijn we erop gespitst om onze zorgverlening continue te verbeteren. We kijken daarbij niet alleen naar het versterken van onze maatschappelijke opdracht maar zeker ook in het ontwikkelen van instrumenten waardoor cliënten nog beter zelf regie over hun behandeling kunnen nemen.

Lees meer

Verlofmodule

Verlofmodule

Naast de KFZ-calls waar De Woenselse Poort een bijdrage aan leverde, zijn we in 2022 betrokken geweest bij het ontwikkelen van de verlofmodule in Minddistrict. Met deze module kunnen cliënten zich voorbereiden op hun verlof.  Ze krijgen informatie, worden aangezet om na te denken hoe ze met hun risicofactoren kunnen omgaan en kunnen doelen stellen. Inmiddels maken cliënten van De Ponder en Keer gebruik van deze module.

“De verlofmodule Ponder & Keer bevordert de eigen regie van de cliënt.”

Geert, agoog

De winst van KFZ-calls

Jaarlijks worden diverse onderzoeksthema’s binnen het forensische veld beschikbaar gesteld; de zogenaamde ‘calls’. De Woenselse Poort is soms de hoofdontwikkelaar van het product of levert bij bepaalde calls een actieve ondersteuning. In 2022 is De Woenselse Poort betrokken geweest bij de ontwikkeling van een aantal KFZ-producten.

KFZ calls

‘Een sprong in het diepe: De evaluatie en implementatie van DEEP, een virtual reality biofeedback game, in de forensische zorg.

DEEP VR is een bestaande e-Health-interventie en is gebaseerd op wetenschappelijke kennis over angst en stressregulatie. DEEP VR neemt je mee in een onderwaterwereld waarin de gebruiker door middel van biofeedback op zijn ademhaling getraind wordt op ontspanningsvaardigheden. Zijn de ademhalingstechnieken en de experimentele wijze waarop ze worden aangeleerd een effectieve vorm om patiënten op een nieuwe manier te ondersteunen in agressieregulatie? In dit project wordt dit onderzocht. In 2022 heeft de voorbereiding van de pilot plaatsgevonden. In 2023 ontvangen medewerkers een training en start de pilot.

Lees meer

Meer informatie over DEEP VR vind je hier.

‘Behandelen van vrouwen in de forensische klinische zorg: een vak apart? Het ontwikkelen van richtlijnen voor de behandeling van vrouwen in de forensische klinische zorg.’

Binnen de forensische psychiatrie vormen vrouwelijke patiënten een kleine, maar groeiende groep. Het gaat dan vooral om ernstig getraumatiseerde vrouwen met complexe problematiek. De meeste zorg- en behandelprogramma’s zijn gericht op mannelijke patiënten. Om de zorg voor vrouwelijke patiënten binnen de forensische klinische zorg te verbeteren is een richtlijn voor gender responsieve behandeling opgesteld. De Woenselse Poort was een van de uitvoerende partijen in dit onderzoek.

Meer informatie over deze richtlijn, het eindrapport en de factsheet vind je hier.

‘De effectiviteitspuzzel van eHealth: wat is de toegevoegde waarde van online modules voor behandelingen in de forensische zorg?’

Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken of, hoe en waarom de eHealth-modules van Minddistrict van toegevoegde waarde zijn voor de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten. Er wordt grondig onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten van e-health modules in een complexe behandelcontext. De resultaten leveren direct een bijdrage Dit onderzoek loopt in 2023 door.

Meer informatie over dit onderzoek vind je hier.

Doorontwikkeling en onderzoek naar risicotaxatie-instrument HKT-R

HKT-R is een instrument voor risicotaxatie dat we samen met een aantal andere partijen hebben ontwikkeld. Het geeft zicht op de risicofactoren van een cliënt. In vervolg hierop is een zelfscore-app ontwikkeld die cliënten de mogelijkheid biedt om meer regie te nemen over hun eigen behandeling. Beide uitkomsten kunnen met elkaar vergeleken worden en dienen als gesprekstof voor het vaststellen van de risicofactoren en het bepalen van de vervolgstappen binnen de behandeling.

Lees meer

HKT-R

Verschillende forensische klinieken maken inmiddels gebruik van dit risicotaxatie-instrument dat in de afgelopen jaren is doorontwikkeld.

In 2022 verscheen het artikel ‘Facilitating Shared Decision Making in Forensic Psychiatry: The HKT-R Spider App’ van Paul Ter Horst, Marius Spreen en Stefan Bogaerts.

Paul Ter Horst, wetenschappelijk medewerker van De Woenselse Poort, promoveert momenteel op de HKT-R en de zelfscore-app: ‘Klinische beslismethode voor risico gerelateerde behandelevaluatie’.

Reacties op de HKT-R

“Ik had eigenlijk nooit zo nagedacht over mijn risicofactoren. Deze app dwingt me om daar wél over na te denken. Dat is best moeilijk, maar ook goed voor me. Die extra vragen vind ik fijn. Je hoeft ze niet allemaal in te vullen, maar de vragen die ik belangrijk vind, heb ik wel ingevuld. Die laten je nog extra nadenken over jezelf. Ik snap nu eindelijk wat die risicotaxatie, waar het personeel het steeds over heeft, inhoudt. Het is fijn dat ik die nu ook over mezelf mag invullen.”

Cliënt

“Behandelaren en sociotherapeuten zijn enthousiast over het gebruik van de visuele risicotaxatie. Ook cliënten die in het begin weerstand vertonen, ontdooien na het invullen van de HKT-R zelfscore app. Ze kunnen daarin zelf aangeven wat ze belangrijk vinden en de uitkomsten meenemen naar hun zorgplanbespreking. Eigen regie is belangrijk!”

Tom, medewerker E-Health

Deze video kun je alleen bekijken als je akkoord gaat met plaatsing van cookies door Youtube.

Onze medewerkers centraal

Warm welkom voor nieuwe medewerkers

Warm welkom medewerkers

Goed werkgeverschap begint al vóór de voordeur. Bij De Woenselse Poort willen we met sollicitanten al kijken op welke afdeling ze het meest gelukkig worden. Een meeloopdagdeel behoort tot de mogelijkheden en als de klik er is, gaat de nieuwe medewerker aan de slag met een ervaren coach op basis van een inwerkprogramma dat op de specifieke functie is afgestemd.

Lees meer

Introductiebijeenkomsten

We vinden het erg belangrijk dat medewerkers zich welkom voelen. Daarom zijn we in 2022 gestart met introductiebijeenkomsten. Nieuwe medewerkers kunnen kennismaken met de directie en management en ze ontvangen de meest belangrijke informatie over De Woenselse Poort. Ook wordt duidelijkheid gebracht over de trainingen die ze gedurende de eerste twee jaar van hun dienstverband gaan volgen. Een rondleiding door De Woenselse Poort en een bezoek aan de meldkamer completeren de introductie. Deze bijeenkomsten zorgen ook voor verbinding tussen nieuwe medewerkers in allerlei verschillende functies.

Maryanne, directiesecretaresse aan het woord:

“Vanaf dag 1 heb ik me welkom gevoeld bij De Woenselse Poort. Tijdens de introductiebijeenkomst ontmoet je naast de nieuwe medewerkers ook de directie en managers van diverse afdelingen. Zij geven je een goede inkijk in wat zij en de afdelingen allemaal doen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Voor mij een interessante bijeenkomst om het overzicht van de hele organisatie goed in beeld te hebben.”

Teamleider Daphne vertelt: 

“Als teamleider sta je niet alleen vóór, maar zeker ook naast je team. Om samen successen te vieren, maar vooral ook om er te zijn op momenten dat het werk het uiterste van je vraagt. Onze doelgroep kan pittig zijn en een crisissituatie heeft veel impact op mensen. Collega’s moeten dan erop kunnen vertrouwen dat ze er niet alleen voor staan. Op dit soort momenten kan ons Team Collegiale Opvang onze medewerkers extra ondersteuning bieden.

We willen mensen in hun kracht zetten door uit te zoeken waar ze blij van worden. We trainen onze eigen ervaren medewerkers die veel expertise hebben, zodat zij onder andere onze nieuwe collega’s kunnen opleiden. Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers binden, boeien en behouden; dat blijft ons doel!”

Investeren in werving medewerkers

Onvervulde vacatures in de zorg kunnen op termijn tot een structureel tekort leiden. Dit geldt zeker ook voor het forensische werkveld. Het tekort aan personeel vraagt om onze blijvende inzet.

Wervingscampagne

In 2022 hebben we een frisse wervingscampagne voorbereid die in maart 2023 is gelanceerd: ‘Werken op het grensvlak’

Werken bij De Woenselse Poort betekent: werken op het grensvlak met bijzondere mensen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige terugkeer naar de maatschappij. Essentie van deze campagne is dat eigen medewerkers als ambassadeur optreden, zowel in beeld als in het uitdragen van de campagne.

Gezonde leefstijl

Leefstijlcoaches op afdelingen bevorderen gezonde leefstijl

Binnen De Woenselse Poort vinden we een gezonde leefstijl belangrijk. Op een laagdrempelige manier zetten we verschillende leefstijlinterventies in om zo een positieve bijdrage te leveren aan de psychische en somatische gezondheid van cliënten en medewerkers. In 2022 zijn 22 medewerkers van De Woenselse Poort opgeleid tot leefstijlcoach. Zij bieden ondersteuning en beantwoorden vragen van cliënten en collega’s over voeding, slapen, bewegen en ontspanning. 

Lees meer

Een helpende vertelt

“Inmiddels hebben we meer regelmaat gebracht in het eetpatroon van onze cliënten; we eten nu gezamenlijk en op vaste tijden met de cliënten aan tafel. Tijdens deze momenten is er ook oog voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden; cliënten leren zo om rekening te houden met elkaar.

Op zondagavond bespreken we het weekmenu; wie wil koken, heb je daar hulp bij nodig en welke maaltijden komen op tafel. Met cliënten is afgesproken dat er minimaal 5 gezonde avondmaaltijden worden bereid. Om dit te stimuleren en te ondersteunen hebben we een map met gezonde recepten samengesteld.

Ook is een aantal leefstijltrainingen aan onze cliënten gegeven waarin veel verschillende thema’s zijn besproken. We werken veelal met praktijkvoorbeelden. Als cliënten het aantal suikerklontjes zien die ze in een week nuttigen, schrikken ze soms toch en raken ze gemotiveerd om hun suikergebruik te minderen.

Een gezonde leefstijl vraagt vaak verandering. En verandering is niet eenvoudig. Daarom nemen we kleine stappen en besteden we continue aandacht aan deze thema’s.”

De Woenselse Poort rookvrij – hoe doen we dat?

De Woenselse Poort stimuleert een gezonde levensstijl van haar cliënten, bezoekers en medewerkers. Omdat gezondheidszorg er is om mensen beter te maken, past een rookvrije omgeving binnen onze instelling.

Vanaf 1 januari 2022 is De Woenselse Poort rookvrij voor medewerkers, leveranciers en mensen die locaties van De Woenselse Poort bezoeken. Dit betekent dat zij niet meer mogen roken in de gebouwen en op het terrein van De Woenselse Poort. Vanaf 1 juli 2022 geldt dit ook voor cliënten.

Als instelling in de gezondheidszorg doen wij er alles aan om gezondheid te bevorderen. Met deze maatregelen zorgen we samen voor een rookvrije Woenselse Poort. We doen een beroep op ieders sociale gevoel en redelijkheid, gaan met elkaar in overleg en gaan uit van de gezamenlijke maatschappelijke verantwoording, en dat is nog een complex proces waar we inzitten.

Het rookbeleid is voor deze cliënt een ware beproeving. Hij moest van het ene op andere moment stoppen met roken. Dat leverde hem de nodige onrust en stress op. Aan de andere kant snapt hij wel dat het slecht is voor zijn algehele gezondheid. Het bespaart ook veel geld. Andere cliënten en medewerkers die niet roken, wil hij niet tot last zijn. Die kant begrijpt hij ook.

Ik kan nicotinepleisters, kauwgom en een spray krijgen en gesprekken voeren met mijn behandelaar en persoonlijk begeleiders. Maar dat werkt niet altijd voor iedereen. Ik doe mijn best.”

Cliënt

Ervaringsdeskundigheid

Expertisecentrum Forensische Ervaringsdeskundigheid opgericht

2022 was het jaar van de oprichting van het EFEd. Het EFEd is voortgekomen vanuit de behoefte tot een landelijke inbedding van ervaringsdeskundigheid binnen de Forensische Zorg. Het EFEd heeft een eigen website en diverse activiteiten en producten ontwikkeld die inhoud geven aan de visie en missie van De Woenselse Poort.

EFEd logo
Lees meer

Mijlpalen

Belangrijke activiteiten voor het EFEd zijn geweest:

  • De samenwerking met het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie die we in een intentieverklaring hebben vastgelegd.
  • Verkennende gesprekken met GGz WNB en prof.dr. Arno van Dam over de wijze waarop De Woenselse Poort en het EFEd wetenschappelijk onderzoek kunnen ondersteunen.
  • Presentatie over forensische ervaringsdeskundigheid aan het bestuurlijk overleg en het bestuursdepartement Forensische Zorg.
  • Ondersteuning bij implementatie van ervaringsdeskundigheid bij verschillende forensische zorgaanbieders.
  • Verzorgen van presentaties in het onderwijs. Op uitnodiging hebben we presentaties gegeven bij het Summa College en Fontys Hogeschool.
  • Het EFEd heeft verschillende presentaties en workshops mogen geven waaronder bij de Week van de Forensische Psychiatrie en het Forensisch Festival.

Bij opname direct ervaringsdeskundigen betrekken

Still uit EFEd filmpje.

Ervaringsdeskundigheid in de behandeling is een groot goed binnen De Woenselse Poort. De doorontwikkeling heeft ertoe geleid dat in 2022 het team Ervaringsdeskundigheid is ingebed in de staande organisatie. Het aanbod maakt nu integraal deel uit van het behandelaanbod van De Woenselse Poort.

“Bij opname maakt de cliënt direct kennis met een ervaringsdeskundige medewerker. De herstelproducten zoals de trainingen ‘Herstel begint van binnen naar buiten’ en ‘Mijn verhaal’ zijn beschikbaar. Ook zijn wij er voor individuele gesprekken en we sluiten, op verzoek, aan bij casuïstiekbesprekingen. Natuurlijk zijn er ook diverse inloopmomenten waar cliënten gebruik van kunnen maken.  Het ervaringsdeskundigenwerk ontwikkelt steeds meer door in een bewegend werkveld.”

Toon, beleidsadviseur

“Ik heb gemerkt dat een ervaringsdeskundige zich toch op een andere manier kan inleven in mijn situatie. Dat heeft mij het inzicht gegeven dat sommige gevoelens niet vreemd zijn en dat die er ook mogen zijn.”

Cliënt

Kerncijfers 2022