De Woenselse Poort jaaroverzicht 2021

Jeroen Kampkes en Gertrude Graumans

Voorwoord: Verbinden in vertrouwen

Met trots presenteren wij hierbij het jaaroverzicht 2021 van De Woenselse Poort. Graag nemen wij u mee in de ontwikkelingen die De Woenselse Poort, samen met velen, heeft doorgemaakt en de resultaten die we bereikt hebben.

[read more] Het was een jaar waarin we geconfronteerd werden met uiteenlopende uitdagingen. Corona was nog in ons midden maar juist de krappe arbeidsmarkt vereiste bijzondere aandacht. De krapte heeft extra inzet van onze medewerkers gevraagd en dat vergde creatieve oplossingen.

 

Ondanks alle uitdagingen hebben we niet stil gestaan in onze (innovatieve) ontwikkeling. We hebben een sterke basis gelegd voor 2022. Er zijn mooie doelen bereikt en bovenal de risicogestuurde behandeling geboden die onze cliënten, ketenpartners en de maatschappij van ons verwachten. Bij het lezen van de artikelen van dit jaaroverzicht blijkt telkens weer hoe intensief we met elkaar verbonden zijn, waarbij het onderling vertrouwen groot is om samen onze ambities te realiseren. Daarom zijn we blij met de inzet van onze medewerkers en de nauwe en goede samenwerking met onze ketenpartners.

 

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Gertrude Graumans, algemeen directeur De Woenselse Poort

Jeroen Kampkes, directeur behandeling De Woenselse Poort

[/read]

Innovatie op risicotaxatie HKT-R Spin App

Met de HKT en HCR zelfscore App betrekken we cliënten meer bij de behandeling. In februari 2021 telden we 300 actieve cliënt accounts binnen verschillende forensisch psychiatrische instellingen. Eind 2021 beschikten 5 klinieken over actieve cliënt accounts, anderen over test accounts.

[read more]

Een wetenschappelijk artikel van o.a. Paul Ter Horst, wetenschappelijk medewerker bij De Woenselse Poort, ‘Facilitating Shared Decision Making in Forensic Psychiatry: The HKT-R Spider App’ dat beschrijft hoe we cliënten willen betrekken bij de behandelevaluatie en besluitvorming werd in 2021 geaccepteerd voor publicatie. In navolging van de cliënten App werd in 2018 met samenwerkingspartner BPI een HKT-R Spin App voor Behandelaren ontwikkeld. Cliënten en behandelaren kunnen nu op basis van dezelfde referentiekaders scoren, zich een beeld vormen van de situatie, en met elkaar in gesprek gaan over overeenkomsten en verschillen in perceptie en behandelmogelijkheden die leiden tot afname van recidiverisico en het zetten van resocialisatie stappen. Hoe dit in de praktijk vorm krijgt is hoorbaar in de podcasts ‘Veroordeeld tot zorg’ (deel 5).

 

De behandelaren App gaat inmiddels ook ingezet worden bij een andere FPK. In overleg met de HKT-R auteurs ontwikkelde Philips vital health eveneens een HKT-R Spin App voor behandelaren in Quest Manager. Anno 2021 is deze App gebruik bij PPC Vught.

 

Hoe risicotaxatie werkt en hoe een HKT-R Spin tot stand komt wordt uitgelegd in de in 2021 nieuw ontwikkelde GGzEcademy E-Learning module HKT-R. Het Spin App gedachtengoed is anno 2021 in het ambulante veld omarmd. De Waag startte inmiddels met de ontwikkeling van de FARE zelfscore App. Eveneens met het doel cliënten meer te betrekken bij de behandeling.

 

Blik vooruit
DWP blijft inzetten op innovatie en het betrekken van cliënten. In de nabije toekomst willen we de HKT-R Spin App uitbreiden met psycho educatie over verschillende risicofactoren en onderzoek doen naar mogelijkheden om online behandelmodules te koppelen aan de App.

 

Meer innovatie? Lees hier meer

[/read]

Visie De Woenselse Poort 2021

Onze visie

Bij De Woenselse Poort werken we aan het herstel van het normale leven en het verminderen van de kans op hernieuwd delict gedrag. Zodat cliënten weer op een veilige manier terug kunnen keren naar de maatschappij. Alles wat we doen draagt bij aan deze doelen. Of het nu gaat om de afdeling, de kamer opruimen, een therapie volgen, arbeid doen of vrije tijdsbesteding.

Wij zijn de expert om mensen met psychische problemen en daaruit voortvloeiend delictgedrag op een menswaardige manier te behandelen en zo de maatschappij veiliger te maken. We zijn expert op het gebied van risicogericht behandelen.

[read more]

Behandeling binnen de Woenselse Poort vindt voornamelijk plaats binnen een justitieel, gedwongen kader. Bij onze cliënten is er sprake van een psychiatrische stoornis. Vaak in samenhang met verslavingsproblematieken (bijna 90%) en/of gebrekkige ontwikkeling. Met onze behandeling werken we aan het verminderen en/of verdwijnen van (delict)gevaarlijk gedrag van een cliënt. Dit doen we door het beïnvloeden van risico- en stressfactoren, maatschappelijke inbedding, vaardigheden, psychische stoornissen en andere randvoorwaarden.

 

We kunnen binnen De Woenselse Poort binnen korte en ononderbroken lijnen afschalen van beveiligingsniveaus 3 tot 0 en naar de reguliere ggz en zorgen we voor continuïteit van (na)zorg. Op beveiligingsniveau 3 ligt onze focus op behandelen. Op beveiligingsniveaus 2 en 1 ligt onze focus meer op herstel van het normale leven en het aanleren van vaardigheden voor een veilige terugkeer naar de maatschappij. [/read]

De Woenselse Poort in één oogopslag

De Woenselse Poort bestaat uit diverse onderdelen.
[read more]

  organogram [/read]

kerncijfers

2021 in cijfers en feiten

Cijfers en feiten over De Woenselse Poort.
[read more]

 

 

null

opnames

[/read]

Het logo van EFEd

Aanloop naar Expertisecentrum Forensisch Ervaringsdeskundigheid

GGzE en De Woenselse Poort werken al 15  jaar met ervaringsdeskundigen. Door deze ruime ervaring krijgt de instelling veel vragen over (forensische) ervaringsdeskundigheid, en met name over de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, forensische zorgprofessionals en ketenpartners. Mede daarom is in 2021 dit expertisecentrum ontwikkeld.

Andere instellingen helpen
Vragen komen centraal en gestructureerd binnen waardoor onze ervaringsdeskundigen beter in staat zijn om kennis te delen. Hiermee kan De Woenselse Poort andere klinieken helpen bij professionalisering van forensische ervaringsdeskundigheid.

Lees meer op de website van het expertisecentrum: www.efed.nl

Welkom voor nieuwe medewerkers: meet and greet bij De Woenselse Poort

Ook in 2021 heeft De Woenselse Poort veel nieuwe collega’s kunnen verwelkomen. Via onder andere inloopbijeenkomsten was het mogelijk om eens een kijkje te komen nemen.

[read more]

Persoonlijk contact en het ervaren van de werklocatie blijken telkens weer belangrijke factoren bij het werven van medewerkers. Onder andere met een zogenoemde ‘GGzExperience’ krijgen belangstellende gelegenheid om de werkplek beter te ervaren en laagdrempelig kennis te maken met GGzE/De Woenselse Poort. De aanwezige teams doen hun uiterste best om de juiste kandidaten te enthousiasmeren voor onze organisatie.

 

Naast deze bijzondere banenmarkt worden ook andere middelen ingezet om nieuwe collega’s te werven, ondermeer door gerichte inzet van (social)media, online bijeenkomsten en werving via medewerkers. Omdat veel geïnteresseerden door de bomen het bos niet meer zien is het mogelijk om met een recruiter in gesprek te gaan en te onderzoeken wat het meest passende werkveld is bij de wensen van de kandidaat.

 

[/read]

Deskundigheidsbevordering verder geprofessionaliseerd

Deskundigheidsbevordering verder geprofessionaliseerd

Het doel van het opleiden van onze medewerkers is het professionaliseren van de medewerkers van De Woenselse Poort, zodanig dat dit uiteindelijk ten goede komt aan de (risicogestuurde) behandeling van de cliënten. Handelingsbekwaamheid van de medewerkers is een belangrijk onderdeel van behandelen in veiligheid. Professionalisering wordt gerealiseerd door alle medewerkers in alle disciplines structureel te scholen en bijscholen.

[read more]

In mei 2021 heeft De Woenselse Poort een nieuw opleidingsplan vastgesteld. Onderdeel van dit plan is dat disciplines een vast en deels verplicht opleidingsaanbod krijgen als standaard onderdeel van hun inwerkprogramma. Door structureel deskundigheidsbevordering te bieden aan medewerkers kunnen we de professionele standaard binnen de organisatie.

 

In 2021 zijn negen inwerkprogramma’s uitgewerkt, met hulp van diverse curriculumcommissies. Hierbij zijn medewerkers uit de betreffende disciplines betrokken, zodat het inwerkprogramma zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de medewerkers. In 2022 worden deze inwerkprogramma’s geëvalueerd, met behulp van deze commissies en collega’s die de afgelopen maanden zijn ingewerkt met een van deze nieuwe inwerkprogramma’s.

 

Tijdens het ontwikkelen van de nieuwe inwerkprogramma’s is er ook gekeken naar het aantal boventallige werkdagen van een nieuwe medewerker. Dit geeft nieuwe medewerkers de kans om te werken aan de belangrijkste kennis en vaardigheden die ze nodig hebben, door het volgen van bijvoorbeeld een aantal e-learning trajecten al tijdens de inwerkperiode. Ook starten deze medewerkers al in hun 1e maand met cursussen op locatie.

 

Deep Democracy
Het opleidingsaanbod is uitgebreid met Deep Democracy. Het is een methodiek om te komen tot besluitvorming in een groep waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deep Democracy leert ons dat je resultaten sneller bereikt als je ook luistert naar medewerkers die niet altijd het hoogste woord hebben. Deze methodiek past binnen de filosofie van De Woenselse Poort en daarom hebben wij in 2021 opnieuw een aantal trainingen aangeboden aan onze medewerkers. Daar is volop gebruik van gemaakt en mogen we met trots zeggen dat inmiddels 12 medewerkers geschoold zijn op level 2 van Deep Democracy. Met het trainen van onze medewerkers hebben we nog meer tools in handen nog om onze organisatie gezond werkklimaat te creëren.

[/read]

Kwaliteitskader Forensische Zorg: Bouwen aan beter

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is binnen De Woenselse Poort de kapstok waaraan wij onze kwaliteit van zorg toetsen. Om goed overzicht te houden op alle kwaliteitsaspecten werken we met portefeuilles. Deze portefeuilles zijn gekoppeld aan de pijlers van het kwaliteitskader waarbij de verantwoordelijkheid over de verschillende portefeuilles is belegd binnen het managementteam. Door de informatie hierover (online) te delen worden medewerkers meegenomen bij de ontwikkelingen binnen de diverse portefeuilles en daarmee met de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg.

Klik en kijk op Kwaliteitskader Forensische Zorg van De Woenselse Poort.

Geslaagde audit CCAF bij De Omslag

Eind 2021 vond bij De Woenselse Poort een geslaagde audit plaats voor hercertificering van het keurmerk Forensisch Flexible ACT.

[read]

Twee auditoren van CCAF voerden gesprekken met medewerkers en cliënten bij forensische polikliniek De Omslag. De cliënten die door het Forensisch Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. Het team van De Omslag ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (door aan te sluiten bij de doelgroep, buurtcontext of context van de gemeente, of de cliënt bezoeken in zijn eigen woonomgeving), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

 

Toetsing van het model door het CCAF
Het CCAF toetst de kwaliteit van Forensisch Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Forensisch FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Forensisch Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, naasten en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

In het keurmerkregister
Het ForFACT-team van De Woenselse Poort is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF. Dat register biedt een overzicht van alle gecertificeerde (Flexible) ACT teams.

[/read]

Logo Avans hogescholen

Herstelgericht werken met sociale omgeving in De Woenselse Poort

Hoe kan de sociale omgeving positief bijdragen aan herstel en de toekomst van forensisch cliënten? Dit is de kernvraag van het onderzoek dat het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Hogeschool Avans uitvoert in de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort (DWP) in Eindhoven.

[read more]

Het lectoraat onderzoekt op welke manier(en) herstelgericht werken met de sociale omgeving ingezet kan worden in de behandeling en begeleiding van de cliënt voor, tijdens en na zijn verblijf in De Woenselse Poort. Met sociale omgeving wordt het sociaal netwerk rondom de cliënt (o.a. familie en naasten, verenigingen, werkgevers, vrijwilligers, buurtcentra) en de instelling bedoeld (sportverenigingen, werkgevers en buurtcentra rondom De Woenselse Poort), dat bijdraagt aan het sociaal kapitaal van de cliënt, het versterken van zijn mogelijkheden, het stoppen met criminaliteit en het verminderen van het stigma rondom mensen met een forensische maatregel in de samenleving.

 

Samenwerking
Het lectoraat en De Woenselse Poort zijn een 5-jarige samenwerking aangegaan met als doel de beroepspraktijk te verbeteren en kennis en handelingskaders te vergaren voor het onderwijs. Een waardevolle combinatie van 2 grote, regionale instituten die beide in nauwe relatie staan met de sector zorg & welzijn.

 

Meer innovatie? Kijk op https://www.dewoenselsepoort.nl/over-onze-zorg/professionalisering/

[/read]

Impact corona

Impact corona, geen vertraging behandeltraject

Voor iedereen, ook voor de mensen van De Woenselse Poort, heeft de coronapandemie ingrijpende gevolgen gehad. Cliënten en medewerkers deden hun uiterste best om corona buiten de kliniek te houden. Daardoor waren er beperkingen op allerlei vlak, maar door forse inzet van iedereen heeft de pandemie niet tot vertraging van de behandeltrajecten geleid. Er waren relatief weinig besmettingen. Het vaccinatieprogramma is door de eigen organisatie opgezet en een groot gedeelte van de cliënten en medewerkers heeft er gebruik van gemaakt.

Podcast Veroordeeld tot zorg

Podcast: Veroordeeld tot zorg

Hoge hekken met prikkeldraad. Met daar achter een terrein van zeker vijf voetbalvelden groot. De Woenselse Poort is voor veel Eindhovenaren een geheimzinnige plek. Het wordt een gevangenis genoemd, of een tbs-kliniek, maar dat is het niet. De Woenselse Poort is een forensische kliniek die geestelijke gezondheidzorg biedt aan mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd én een psychische stoornis hebben. De wereld van de forensische zorg roept in de samenleving emoties en vragen op.

We geven daarom een kijkje achter de muren. Wat voor mensen zitten daar? Hoe worden zij behandeld? En hoe ziet terugkeer naar de samenleving eruit?

In totaal zijn er vijf afleveringen. Beluister ze hieronder via Spotify.

Deze video kun je alleen bekijken als je akkoord gaat met plaatsing van cookies door Spotify.

Studenten journalistiek bezoeken De Woenselse Poort

“Ik had van tevoren wel vooroordelen over forensische zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening. In het dorpje Zeeland, waar twee vrienden van mij wonen en waar ik regelmatig kom, is zo’n zelfde soort instelling. Om eerlijk te zijn trap ik daar altijd wel wat harder door als ik daarlangs fiets.”

Lees hier het hele verhaal. 

Driehoek wordt vierhoek; Verbinding tussen zorg en veiligheid

Gertrude Graumans sluit namens GGzE en De Woenselse Poort aan bij de overleggen van ‘de driehoek’ van gemeenten in onze regio. Bij dit overleg van gemeente, politie en justitie is nu ook ‘zorg’ vertegenwoordigd. En dat heeft meerdere goede redenen.
Lees meer

GGZ-instellingen, politie, ambulancediensten en OM sluiten convenant ‘Samenwerking in Brabant

De politie, GGz Eindhoven, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, RAV Brabant Midden-West-Noord, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, RAV Brabant-Zuidoost en het Openbaar Ministerie hebben gezamenlijk een ‘Convenant samenwerking in Brabant’ gesloten. De partijen werken nu nog nauwer samen op thema’s als orde en veiligheid, aangiftebeleid, vervoer en informatie-uitwisseling.
Lees meer

Onderzoek verdere ontwikkeling Dutch Cell Dogs en De Woenselse Poort

In het trainingsprogramma van Stichting Dutch Cell Dogs werken cliënten van De Woenselse Poort en asielhonden samen. Cliënten helpen het gedrag van de honden te veranderen zodat deze een grotere kans hebben om geadopteerd te worden. Ook voor de cliënten is het leerzaam. De hond fungeert als een spiegel, waarbij cliënten zien dat eerlijkheid, duidelijke communicatie en positiviteit belangrijk zijn.
Lees meer

Brabantse ziekenhuizen en GGzE starten regionale dienstenpoule voor psychiaters

De Brabantse ziekenhuizen Máxima MC, Catharina Ziekenhuis, St. Anna Zorggroep en de geestelijke gezondheidsorganisatie GGzE gaan een unieke samenwerking aan: ze starten een regionale dienstenpoule voor psychiaters.’
Lees meer

Ketenveldnorm: Betere ondersteuning aan cliënten met een hoog veiligheidsrisico

De ambitie van project ‘Ketenveldnorm’ is de zorg en ondersteuning rondom een persoon te organiseren en ‘het systeem’ volgend te laten zijn. Zo draagt Oost-Brabant bij aan de kwaliteit van leven van mensen om wie het gaat en hun naasten én aan de veiligheid.

Oost-Brabant heeft 38 gemeenten en 2 Zorg- en Veiligheidshuizen. Naar verwachting 100 van de 1,4 miljoen inwoners behoren tot de doelgroep; Mensen met een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico. De regionale Programmaraad Zorg & Veiligheid stuurt de uitvoering van de Ketenveldnorm aan. GGzE/De Woenselse Poort is regievoerder. De pilotfase van de Ketenveldnorm is in maart 2021 afgerond en de Ketenveldnorm wordt nu als reguliere werkwijze uitgevoerd.

Lees meer op www.continuiteitvanzorg.nl

Fhic logo

Vangnet bij ambulante forensische zorg: Forensische High & Intensive Care (FHIC)

De afdeling Beveiligde Intensieve Zorg (BIZ) van De Woenselse Poort werkt als een Forensische High & Intensive Care (FHIC). BIZ is een klinische afdeling binnen beveiligingsniveau twee van De Woenselse Poort voor ambulante cliënten, die gedurende een (dreigende) crisis tijdelijk intensieve zorg nodig hebben.’
Lees meer

Parels en oesters: Samen werken aan beter zorg

De forensisch psychiatrische centra en klinieken willen – door het delen van kennis en ervaring – de kwaliteit van zorg en behandeling aan forensisch patiënten verbeteren. In 2021 is het project afgerond en is het forensische veld van zogeheten parels en oesters voorzien. Met deze uitdagingen en krachten kunnen wij de komende tijd (verder) aan de slag!

Landelijk rapport kwaliteitsnetwerk FPC/K: Leren van elkaar

[read more]

Het Kwaliteitsnetwerk FPC/K is een methode om kwaliteit zorg te verhogen. De methode behelst multidisciplinaire samenwerking tussen instelling, waarbij ook cliënten en ervaringsdeskundigen een grote rol spelen. Het doel is kennis en ervaringen uit te wisselen, waardoor de kwaliteit van de forensische zorg verhoogd wordt. Jaarlijks zullen de aan het kwaliteitsnetwerk verbonden FPC/K’s een cyclus doorlopen. De betrokken organisatie proberen een zo hoog mogelijke kwaliteit van forensische zorg te leveren op de volgende domeinen:

  • Gezond werkklimaat en personeel
  • Patiënt en Leefklimaat
  • In-, Door- en Uitstroom
  • Behandeling

 

Er is na een de reviewdag onder andere een instellingsrapport verschenen, met daarin de zogeheten parels en oesters voor de betreffende instelling. Aan het eind van de cyclus verschijnt ook een landelijk rapport met daarin de stand van zaken binnen de sector. Inmiddels is het landelijke rapport uit de periode 2020/2021 verschenen.

 

Meer innovatie? Lees hier verder

[/read]

De Woenselse Poort in de media

Ontsnapte cliënt keert na fietsrondje terug

Een cliënt van De Woenselse Poort is eind juli korte tijd ontsnapt geweest. Na een fietsrondje van ongeveer drie kwartier keerde de cliënt terug en meldde zichzelf weer bij de inrichting.

Ophef in media verdwenen cliënt

Zaterdag 30 januari verschenen berichten in de media waar melding is gemaakt van een ‘verdwenen vuurwapengevaarlijke tbs-er’.

Donderdag 28 januari 2021 was er sprake van een cliënt die zelf gekozen heeft voor behandeling en verblijf in de kliniek; er is geen sprake van ‘tbs dwang’. Tegen de afspraak in is hij niet teruggekeerd van zijn onbegeleid verlof. Deze onttrekking van zijn behandeling is aanleiding voor de Officier van Justitie om naar hem op zoek te gaan. Bij De Woenselse Poort staat hij niet bekend als vuurwapengevaarlijk.

Zaterdagmiddag was de cliënt weer terecht. Hij is aangehouden door de politie.

ED neemt een kijkje in De Woenselse Poort

De binnenkomst bij De Woenselse Poort lijkt op de beveiliging van een vliegveld. Voordat bezoekers door de detectiepoort gaan, moeten alle metalen voorwerpen in de bak en het mobieltje in een kluis. Laten zij de hekken eenmaal achter zich, dan komen ze terecht in een oase van groen.

Voor meer begrip en openheid kwam het Eindhovens Dagblad binnenkijken bij De Woenselse Poort.

Lezers kregen via het artikel in een beter beeld van de wereld van de forensische psychiatrie. Lees hier meer.