In het najaar van 2016 constateerden de Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat het werk- en leefklimaat binnen De Woenselse Poort de nodige verbetering behoefde. Daarop is door ons een Plan van Aanpak in uitvoering gebracht. En met goed resultaat, zo vinden ook de inspecties.

Een jaar lang hebben de inspecties geplande en ongeplande bezoeken gebracht aan De Woenselse Poort om de voortgang van de verbetermaatregelen te monitoren. Zij hebben hierover nu hun eindconclusie getrokken.

Conclusie

 De inspecties zien dat het leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers is verbeterd. Nagenoeg alle acties uit het Plan van Aanpak zijn doorgevoerd concluderen zij.

Op het onderdeel 'organisatie en structuur' ervaren zij een betere aansturing van de organisatie door de aanstelling van een algemeen directeur en teamleiders. Ook het openen van speciale opname-afdelingen voor nieuwe cliënten draagt bij aan een het verbeterde klimaat.

De inspecties ervaren ook verbetering op het onderdeel ‘personeel’. Ze zien dat de formatie is uitgebreid en dat nagenoeg alle vacatures zijn ingevuld. Hierdoor is het ziekteverzuim sterk teruggebracht. Ook krijgen onze nieuwe medewerkers nu een mentor toegewezen.

Ook 'kwalitatief' zijn verbeteringen doorgevoerd en ook merkbaar vinden de inspecties. De ingezette basiscursus forensische psychiatrie, de teamdagen, intervisie en coaching dragen hieraan bij. Maar ook de mensvisie en grondhouding die door De Woenselse Poort het afgelopen jaar is ontwikkeld levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Daarnaast zijn verschillende maatregelen getroffen op het gebied van ‘veiligheid’. Zo is het beleid rondom drugs aangepast en zijn de controlemaatregelen aangescherpt. Er vindt momenteel een verbouwing plaats van een van de toegangen tot De Woenselse Poort waardoor controles efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

Aandachtspunten

Voor een goed leef- en werkklimaat blijven de punten die we hebben benoemd in ons Plan van Aanpak altijd een aandachtspunt. Daarbij gaat extra aandacht uit naar het op peil houden van de forensische scherpte, het voorkomen van handelingsverlegenheid en een open aanspreekcultuur. Dit zijn ook punten die door de inspecties aan ons als aandachtspunt zijn meegegeven.

Daarnaast blijven we landelijk aandacht vragen voor het verminderen van administratieve last waardoor personeel meer tijd heeft voor de cliënten, de aanpassing van het aangiftebeleid waardoor anoniem aangifte doen mogelijk wordt, het aanpassen van de aanmeldprocedure van cliënten zodat we meer voorinformatie ontvangen over de cliënt en het formuleren van forensische huisregels, want dat zijn zaken waarvoor we ook van anderen afhankelijk zijn.

We zijn trots op het werk dat door iedereen is verzet in de afgelopen periode. En dat dat geleid heeft tot weer een goed leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers!

Lees het hele rapport van de inspecties

 

Alle nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht

Bekijk alle nieuwsberichten in het nieuwsoverzicht

Naar het overzicht

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken